ZBROJNí PRŮKAZ


Součástí služeb střelecké akademie ARMATUS, je i přípravný kurz k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Z praxe víme, že uspěšnost zvládnutí zkoušky, bez předchozího kurzu, je velmi nízká a proto se vyplatí kvalitní přípravu nepodceňovat. Kurz je pro všechny zájemce, kteří splňují níže uvedené zákonné požadavky a skládá se zpravidla ze tří oddělených schůzek ( celkem 6-9 hodin ), na kterých zájemce připravíme a podrobně seznámíme s průběhem samotné zkoušky odborné způsobilosti. V ceně kurzu je zahrnuta instruktáž, střelnice, zapůjčení zbraní, střelivo, terče a ochranné pomůcky.

Cena:
3500 Kč za přípravný kurz.
Termíny - dle domluvy

Kontakt - +420 608 211 359 nebo kontakt@armatus.cz


Podmínky k získání ZP


1. OBECNÉ PODMÍNKY

Jedná se o šest obecných podmínek, kam patří pobyt v České Republice, stanovený věk, zdravotní způsobilost, svéprávnost, trestní bezúhonnost a spolehlivost.


1.1. MÍSTO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

• u občana ČR se jedná o místo trvalého pobytu (dle občanského průkazu)
• pro cizince se jedná o místo trvalého, přechodného a dlouhodobého pobytu (cizinci ze zemí EU dodají souhlas své země, cizincům mimo země EU a žijícím v ČR, rozhodne o možnosti získat ZP Okresní ředitelství policie České republiky).


1.2. STANOVENÝ VĚK

• 21 let (pro všechny skupiny ZP)
• 18 let - jen skupiny ZP „B“- sport, „C“ – lov (musí mít lovecký lístek)
• 16 let („C“ - lov, musí vlastnit lovecký lístek a být ve škole nebo učilišti, kde je zařazena výuka myslivosti)
• 15 let (skupina „B“ – sportovní, musí být člen sdružení, které se zabývá střelbou)


1.3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

• nechat si u svého praktického lékaře vystavit „posudek o zdravotní způsobilosti“
• posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař za poplatek cca. 500,- Kč na základě lékařské prohlídky, případně na základě dalších vyšetření (psychologické, atd.), které může cenu navýšit.
• potřebný formulář potvrdí žadateli praktický lékař a na základě vyšetření rozhodne o jeho způsobilosti k vydání ZP.


1.4. SVÉPRÁVNOST

• může za sebe jednat
• vlastní platný občanský průkaz


1.5. TRESTNÍ BEZÚHONNOST

• nesmí být pravomocně uznán vinným z trestného činu (činů), vyjmenovaného v zákoně o zbraních č. 119/2002 sb.
• výpis z rejstříku trestů žadatel o ZP nepotřebuje (trestní bezúhonnost zjišťuje PČR)
• cizinci dodají potvrzení své země o beztrestnosti.


1.6. SPOLEHLIVOST

• nesmí prokazatelně nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky
• nesmí svým jednáním představovat nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost
• podrobně řeší spolehlivost § 23 zákona 119/2002 o zbraních a střelivu


2. ODBORNÉ PODMÍNKY

Dobře se připravit na zkoušku odborné způsobilosti je nutností. 500 testových otázek je náročných na zapamatování a také na pochopení. Za nejdůležitější část zkoušky pro bezpečnost a do života se zbraní, považujeme prokázání bezpečné manipulace se zbraněmi. Zde je potřeba zvládnout stanovené postupy a ostrá střelba si zaslouží také poctivou přípravu. Jsme názoru, že bez zvláštní přípravy zkoušku odborné způsobilosti nelze úspěšně splnit.

Příprava ke zkoušce by měla zahrnovat seznámení s procesem získání zbrojního průkazu, a seznámení se s obsahem přípravy ke zkoušce.


2.1.1. Seznámit se s procesem k získání zbrojního průkazu

• obsah přípravy ke zkoušce, finanční záležitosti
• místo přípravy ke zkoušce (dobrovolné)
• termín, obsah, možnosti a garance přípravy ke zkoušce (dobrovolné)
• podání přihlášky na svém příslušném útvaru PČR (lze vyplnit na místě) +100 Kč kolek (k dostání na pobočkách pošty)
• termín a místo vykonání zkoušky (příslušný útvar PČR, oznámí nejpozději 10 dnů před zkouškou)
• nechat se vyfotit (1x fotka až po vykonání zkoušky)
• od praktického lékaře nechat potvrdit posudek (současně s přihláškou ke zkoušce odborné způsobilosti)
• odevzdat dokumenty na příslušném útvaru PČR (protokol o výsledku zkoušky, žádost o vydání ZP, 1 fotka)
• vyzvednout na příslušném útvaru PČR zbrojní průkaz (po vyzvání)


2.1.2. Seznámit se s obsahem přípravy na zkoušky odborné způsobilosti

• možnosti přípravy (čas, prostor, vybavení, přístupnost)
• teoretická část (testové otázky, objasnění, možnost procvičování)
• manipulace se zbraní (jaké zbraně, postupy manipulace, možnost procvičování)
• ostrá střelba (vzdálenosti, čas, terč, zbraně, možnost procvičování)


2.2. ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU“


2.2.1. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti

• test, obsahující 30 otázek ze zákona o zbraních a souvisejících vyhlášek
• potřeba získat stanovený počet bodů z testu, dle skupin zbrojního průkazu
• podrobně je uvedeno v zákoně o zbraních a střelivu a vyhláškách


2.2.2. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti

2.2.2.1. Manipulace se zbraní (zbraněmi)

• umět zkontrolovat zbraň (zbraně) zda není nabita a uvést ji do bezpečného stavu
• umět připravit zbraň (zbraně) ke střelbě, „odstřílet“ školním nábojem, ukončit „střelbu“
• umět odstranit drobné závady u zbraně (zbraní), které při střelbě mohou vzniknout
• umět rozebrat a složit zbraň (zbraně) k čištění nebo kontrole technického stavu


2.2.2.2. Ostrá střelba na terč

• zasáhnout 4 x z 5 ran (dle zbraně a skupiny), hodnocené části terče (kruhy)
• vzdálenost terče pro pistoli je 10 nebo 15 metrů (podle skupin
• vzdálenost terče pro pušky (malorážka, brokovnice) je 25 metrů, terč malorážkový


3. PROCESNÍ PODMÍNKY

• seznámit se s obecnými a odbornými podmínkami získání zbrojního průkazu
• na svém příslušném útvaru PČR (dále jen PÚ PČR) si vyzvednout formulář přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, seznámit se s termínem zkoušky a přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti na místě vyplnit a podat (nebo jindy)


Těm kteří se připravují na našem kurzu bude formulář dodán.

• PÚ PČR informuje o termínu zkoušky na místě nebo doručí termín a místo emailem nebo poštou, nejpozději 10 dnů před termínem zkoušky
• seznámit se s místem pro přípravu ke zkoušce, cenami, termínem a podrobným obsahem přípravy
• absolvovat přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti
• nechat se vyfotit (vzor „Průkazové foto“, 1x fotka)
• absolvovat zkoušku odborné způsobilosti (obdrží „Osvědčení o vykonání zkoušky“)
• vyplnit formulář „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ (na PÚ PČR nebo na internetu)
• připravit dokumenty k odevzdání na PÚ PČR (1 x „Osvědčení ...“; 1 x „Žádost o vydání ZP“; 1 x foto)
• odevzdat dokumenty na PÚ PČR
• Na PÚ PČR si vyzvednout zbrojní průkaz zpravidla za měsíc


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. PŘED ZKOUŠKOU

• podání přihlášky ke zkoušce na PČR: 100,- Kč (kolek)
• praktická příprava ke zkoušce (manipulace, ostrá střelba) od 2500 Kč
• fotografie 100,- Kč
• potvrzení posudku od lékaře 500,- Kč


4.2. ZKOUŠKA

• provedení zkoušky 1.300,- Kč
• odměna zkušebního komisaře 600,- Kč


4.3. PŘI VYDÁNÍ ZP NA PÚ PČR

• 700,- Kč za každou skupinu zbrojního průkazu (A,B,C,D,E) 700 – 3.500,- Kč


4.4. PŘÍKLADY CELKOVÉ CENY

• podání přihlášky ke zkoušce na PČR: 100,- Kč (kolek)
• příprava ke zkoušce, praktická 2.500,-Kč
• 1x fotografie 100,- Kč
• zkouška odborné způsobilosti 1.400,- Kč
• odměna zkušebnímu komisaři při zkoušce 600,- Kč
• potvrzení posudku od svého praktického lékaře 500,- Kč
• při vydání ZP na OŘ PČR se za 2 skupiny např. „B“ a „E“ platí 1.400,- Kč (kolek)
• celkem 6.600,- Kč


zdroj Trigger Service
Teoretická zkouška


Zákony

• Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v platném znění

• Zákon č. 156/2000


Vyhlášky

• Vyhláška č. 369/2002

• Vyhláška č. 371/2002

• Vyhláška č. 493/2002

• Vyhláška č. 384/2002


Nařízení

• Nařízení vlády č. 338/2002

• Nařízení vlády č. 370/2002

• Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky 2017
Praktická zkouška


Doporučuji všem uchazečům kromě tohoto článku si také přečíst články postup při praktické zkoušky u zkoušky a Popis závad zbraně u praktické zkouškySkupina A - ke sběratelským účelům

V praktické části je nutné splnit střelbu v rozsahu:

Dlouhá kulová zbraň

Terč Terč Malorážkový mezinárodní terč 112/155
Zásahy Zásahy Nejméně 2 zásahy z 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 25 m
Čas Čas střelba musí být do 5 minut


Krátká kulová zbraň

Terč Terč Pistolový mezinárodní terč 50/20
Zásahy Zásahy nejméně 2 zásahy z 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 10 m
Čas Čas střelba musí být do 5 minutSkupina B - ke sportovním účelům

Dlouhá kulová zbraň

Terč Terč Malorážkový mezinárodní terč 112/155
Zásahy Zásahy Nejméně 4 zásahy z 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 25 m
Čas Čas střelba musí být do 5 minut


Krátká kulová zbraň

Terč Terč Pistolový mezinárodní terč 50/20
Zásahy Zásahy nejméně 4 zásahy z 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 10 m
Čas Čas střelba musí být do 5 minutSkupina C - k loveckým účelům

Dlouhá kulová zbraň

Terč Terč Malorážkový mezinárodní terč 112/155
Zásahy Zásahy Nejméně 4 zásahy z 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 25 m
Čas Čas střelba musí být do 5 minut


Broková zbraň

Terč Terč Malorážkový mezinárodní terč 112/155
Zásahy Zásahy nejméně 3 zásahy ze 2 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 25 m
Čas Čas střelba musí být do 3 minut
Důležité
Důležité
Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů


Skupina D - k výkonu zaměstnání nebo povolání

Krátká kulová zbraň

Terč Terč Pistolový mezinárodní terč 50/20
Zásahy Zásahy nejméně 4 zásahy ze 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 15 m
Čas Čas střelba musí být do 2 minut
Důležité Důležité Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhůSkupina E - k ochraně zdraví, života nebo majetku

Krátká kulová zbraň

Terč Terč Pistolový mezinárodní terč 50/20
Zásahy Zásahy nejméně 4 zásahy ze 5 možných výstřelů
Vzdálenost Vzdálenost Na vzdálenost 10 m
Čas Čas střelba musí být do 3 minut
Důležité Důležité Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhůFormuláře a dokumenty k ZP


Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti  


Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu  


Žádost o vydání zbrojního průkazu  


Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu  


Žádost o povolení k nabytí vlastnictví / držení / nošení zbraně kategorie B  


Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně  


Kupní smlouva o koupi/prodeji zbraně  

REZERVACE STŘELNICE